ประโยชน์และข้อจำกัดของสังคมออนไลน์

 แม้ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคุณประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อสื่อสาร แต่ก็เปรียบเสมือนดาบสองคมหากผู้ใช้ขาดคุณธรรมจริยธรรม สามัญสำนึก การรู้จักเคารพสิทธิ ของผู้อื่น และความระมัดระวังในการใช้แล้ว สังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะเป็นสังคมอันตราย”ที่จะเป็นด้านมืดของสังคมไทย

ข้อจำกัด

1.อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์
2.อาจมีการกระทำที่ไม่ดี

โซเชียล