ประวัติผู้จัดทำ

นางสาวรัตนาวลี สกุลหนู

รหัสนักศึกษา 361211760015

ศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Rattanawalee@gmail.com

Tel : 0860463886

ประวัติผู้จัดทำ

นางสาวชฎารัตน์ ศรีหาเมฆ

รหัสนักศึกษา 361211760019

ศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Srihamak2540@gmail.com

Tel : 0883859490