ผู้ดูแลระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

นายทนงค์ สายทอง

ผู้จัดการโรงเรียน

นายสามารถ สุวรรณภักดี 

ฝ่ายวางแผน-ประสานงาน

นางกิตติพร รอดสุทธิ์ 

ฝ่ายวางแผน-ประสานงาน
นางอารมย์ สุขน้อย 
ฝ่ายวางแผน -ประสานงาน

นายวสันต์ จิตแฉล้ม

ฝ่ายจัดการทั่วไป